Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 18 grudnia 2014

Słynne polskie kurorty mogą stracić zdrowotny status

Słynne polskie kurorty mogą stracić zdrowotny status
Niemal jednej czwartej gmin uzdrowiskowych w Polsce grozi utrata statusu uzdrowiska – donosi "Dziennik Gazeta Prawna". Utrata zdrowotnego statusu to brak możliwości prowadzenia lecznictwa, utrata milionów złotych wpływów i korzystnego wizerunku, na który pracowały od lat.
Od lat powtarzam wszystkim napotkanym Piwniczanom znajomym ,sasiadom, przyjacielom i tym ktorzy maja lub wczesniej mieli jakis wplyw na polityke ekologi w naszej Gminie. Jesli nic nie zrobimy z tym problemem ktory sami tworzymy i rownoczesnie stajemy sie jego ofiara to inni(ustawami,zarzadzeniami,dekretami) pokaza nam gdzie jest miejsce Piwnicznej i w ktorym szeregu , jako zdroju. Pretensje mozemy miec tylko do siebie i do poprzedniej wladzy ze w temacie czystego powietrza i wody nic nie zrobila. Wrecz odwrotnie wycinajac lasy (Kicarz ,Oblaz i wiele pomniejszych pieknych drzew) uszczuplila naturalne „pluca” Piwnicznej. Proces wycinki pod pretekstem „zabiegow pielegnacyjnych” lub zapewnienia „bezpieczenstwa mieszkancom” byl zauwazalny ( tendencja wzrostowa) od roku 2012 .
Miesiecznik Znad Popradu bardzo duzo miejsca poswiecal dokonamiom poprzedniej wladzy , duzo tez mozna bylo przeczytac o partyzantach i wspomnieniach z bliskich i dalekich podrozy. Natomiast problemy ktore dotykaja nas bezposrednio (oddychanie jest funkcja fizjologiczna ) na tego typu tematy (edukacja , korzysci z zastosowania energi odnawialnej)na lamach miesiecznika miejsca nie bylo!
 
"Jadąc do Za­ko­pa­ne­go, Szczyr­ku i licz­nych uzdro­wisk do­pła­ca­my w ho­te­lu tzw. taksę kli­ma­tycz­ną. Za pobyt w zdro­wych wa­run­kach - nawet 2,19 zł za dobę od osoby. Czte­ro­oso­bo­wa ro­dzi­na do ty­go­dnio­wych ferii do­ło­ży więc 60 zł - wy­li­cza­ją dzien­ni­ka­rze.
Jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści w nie­któ­rych miej­sco­wo­ściach, które każą pła­cić za kli­mat, po­wie­trze nie speł­nia norm czy­sto­ści. Wy­ni­ki badań opu­bli­ko­wa­no w ra­por­cie Clien­tE­arth - mię­dzy­na­ro­do­wej or­ga­ni­za­cji praw­ni­ków zaj­mu­ją­cych się śro­do­wi­skiem.
W Szklar­skiej Po­rę­bie czy Za­ko­pa­nem stę­że­nie za­nie­czysz­czeń jest wie­lo­krot­nie wyż­sze niż w War­sza­wie. Tu­ry­ści zmu­sze­ni są do od­dy­cha­nia kok­taj­lem zło­żo­nym z ra­ko­twór­czych mi­kro­py­łów PM20, PM10, PM2,5 czy benzo(a)pi­re­nu, które mogą wy­wo­łać ob­tu­ra­cyj­ną cho­ro­bę płuc lub astmę.
Mia­sta nie re­zy­gnu­ją z po­bie­ra­nia opłat, dzię­ki któ­rym do ich kas wpły­wa nawet kilka mi­lio­nów zło­tych rocz­nie. Lo­kal­ne wła­dze nie po­tra­fią po­ra­dzić sobie z pro­ble­mem za­nie­czysz­czeń. Jak jed­nak prze­ko­nu­ją sa­mo­rzą­dow­cy, bez do­dat­ko­wej opła­ty kli­ma­tycz­nej, za­nie­czysz­cze­nie po­wie­trza w uzdro­wi­skach by­ło­by jesz­cze więk­sze.
Po­wie­trzem speł­nia­ją­cym normy mo­że­my od­dy­chać w wo­je­wódz­twach war­miń­sko-ma­zur­skim i za­chod­nio­po­mor­skim, w aglo­me­ra­cjach trój­miej­skiej i bia­ło­stoc­kiej oraz w Zie­lo­nej Górze."
Clien­tE­arth opra­co­wał ra­port na pod­sta­wie da­nych wo­je­wódz­kich in­spek­to­ra­tów ochro­ny śro­do­wi­ska.
 

Włos sięj jeży ...

Czytam i włos mi się jeży na głowie, co w spadku po poprzedniej ekipie Gmina otrzymała. Do roku 2028 gmina musi (jest zobligowana przez bank) do wykupu obligacji,a jesli gminy nie będzie stać na wykup co wówczas? Napisać „ nie wiem“ to mało.
Czytam, pytam kalkuluje i maluje się taki oto obraz: Gminy nie stać na spłatę obligacji więc trzeba sprzedać gminne mienie,szkoły raczej nie sprzedamy, przeczkoli też,może magistrat wraz z jego mieniem? Też nie,a więc co ? Baseny na Radwanowie? Jedyną interesujacą ofertą mogą być (oby ten scenariusz nigdy się nie spełnił) gminne lasy.Właścicielami naszych piwniczańskich, gminnych lasów w sposób legalny (Przejęcie prawa własnościw białych rękawiczkach) stanie się 150 osób posiadaczy obligacji. Że względu na tajemnicę bankowąi ochronę danych osobowych, nazwisk tychpanów nowych właścicieli szybko nie poznamy.
Może się mylęale profilaktycznie wznoszę głowęku niebui wołam!

Boże Wszechmogący zmiłuj się nad nami Piwniczaninami.

Właśnie minął termin oddania hali widowiskowo-sportowej

Właśnie minął termin oddania hali widowiskowo-sportowej.
Na stronach „Sądeczanina“ z dnia 07.04.2014 pod znamiennym tytułem Piwniczna będzie mieć halę sportową z obligacji komunalnych“ Czytamy: "Zadanie, przed jakim stoi piwniczański samorząd, jest, można powiedzieć, karkołomne. W oddanej do użytku hali rekreacyjno-sportowej jeszcze w tym roku mają odbyć się trzy zaplanowane imprezy kulturalno-sportowe."
No tak, jedna już się odbyła nie w hali ale przy hali lub koło hali pt. „Wybory samorządowe“ i miała dwie odsłony 16-tego i 30-tego listopada. Na trzecią imprezę chyba trochę poczekamy, chyba tak długo jak długo będziemy czekać na zwrot pieniędzy z unijnej kasy.
"Warunkiem przyznania środków na halę miał być nie przekraczalny termin oddania hali do 14-go grudnia 2014." -  taki przekaz zamieścił Sądeczanin, mówi Edward Bogaczyk, burmistrz Piwnicznej-Zdroju. Halę musimy wybudować w ciągu zaledwie kilku miesięcy z własnych środków. Dopiero po zrealizowaniu zadania zostanie nam zwrócone 50 proc. wartości inwestycji."  Do ogłoszenia wyników z drugiej tury wyborów tz.do 30.12.14 problem miał były już burmistrz, teraz ten problem ma gmina. A problem to, jak na Gminę Piwniczną olbrzymi, bowiem to gmaszysko ni jak nie korespondujące z budynkiem szkoły i krajobrazem jest budowane za wyemitowane obligacje,po czym dowiadujemy się że  " Miasto i gmina Piwniczna-Zdrój wyemituje 9 000 obligacji o wartości nominalnej tysiąca złotych każda, na łączną kwotę 9 mln złotych. . W przyjętej uchwale czytamy m.in., że emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie mniejszej niż 150 osób. Będą to obligacje na okaziciela. Środki uzyskane z emisji obligacji, co zostało także zapisane w uchwale, zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetu z zakresu realizowanych inwestycji, w tym również na budowę wspomnianej hali, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągniętych pożyczek i kredytów). Obligacje zostaną wyemitowane w czterech seriach (jedna o wartości miliona złotych, a trzy pozostałe o wartości po 2 mln złotych). Emisja obligacji nastąpi w tym roku. W uchwale zapisano także, że wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta i gminy. Wykup obligacji o wartości miliona złotych przewidziany jest w roku 2024, a kolejne obligacje o wartości po 2 miliony złotych będą wykupywane sukcesywnie przez gminę w latach 2025, 2026, 2027 i 2028.
- W uchwale jest także zapis, że dopuszcza się nabycie przez miasto i gminę obligacji przed terminem wykupu– tłumaczy Irena Merha, skarbnik miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. – Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli gmina będzie dysponować środkami, które będzie można przeznaczyć na ich wykup.

Na stronie BiP gmina zamieściła już zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych miasta i gminy Piwniczna – Zdrój.
-
Banki mogą przesyłać oferty do 30 kwietnia br.
– informuje pani skarbnik. – Zobaczymy, jakie oferty zostaną złożone i spośród nich wybierzemy bank, z którym następnie zawrzemy umowę na emisję obligacji. Wybrany przez nas bank zajmie się już całą procedurą związaną z ich wypuszczeniem. Gmina będzie wykupywać obligacje od 2024 roku.W uzupełniając dodam że ten cały „bigos będzie odgrzewany, doprawiany co roku….."Trzeba także dodać, że od 2015 do 2028 roku, a więc do czasu zakończenia wykupu obligacji gmina będzie co roku płacić odsetki od emisji obligacji. Szacujemy, że rocznie będzie to kwota ponad 400 tys. złotych." Skromnie powiedziane,no nie?

 

poniedziałek, 15 grudnia 2014

komentarz do posta "Info-Plotki"


Prowadzący bloga robi to na odpowiednim poziomie, dobrze zatem, że zmiana właściciela to tylko plotka-i chociaż nic do Justyny nie mam, to ona sama chyba ma wystarczająco dużo swoich zajęć, żeby jeszcze tutaj miała się udzielać.

Niestety Myślący Piwniczaninie-właścicielu bloga coś poszło nie tak, bo komentarze nadal trafiają na główną stronę, zamiast zostać pod komentowanym artykułem

niedziela, 14 grudnia 2014

komentarz do posta "komentarz do posta "List pozegnalny""

A kiedy ten ,pożal sie Boże, wódz miał klasę? Ludzie zazwyczaj wiedzą,kiedy są pokonani, ale nie ten... /to słowo może nie być opublikowane przez Admina/ 

komentarz do posta "Po sesji" dodany przez Myślący Piwniczanin :

Przez te kilka dni to nie można było oczekiwać zapowiadanych zmian. Ale prawdą jest,że w pierwszej kolejności należy się zająć zakresem obowiązków jaki ma każdy z urzędników. Bo teraz to wiadomo tak mniej więcej, czyli mniej się wie, bardziej się nie wie i dlatego jest spychotechnika w magistracie. 

komentarz do posta "komentarz do posta "List pozegnalny""

w poprzednich wyborach kandydat na burmistrza EB obiecywał liczne inwestycje, które zrealizuje z inwestorami, których miał bez liku, a to "kolejka do Szczawnicy", a to " wyciąg na Kicarz", a to "wyciąg na Eliaszówkę" itp. były to obietnice bez pokrycia, które pozwalały wygrywać wybory.

w tych wyborach AD 2014 on sam i jego sztab wyborczy przyjęli odmienny sposób prowadzenia agitacji i zachęcania do głosowania na EB, przerzucili odpowiedzialność za nietrafione inwestycje na wyborców, mieszkańców głosząc wszędzie hasła: "DOKOŃCZMY TO CO RAZEM ROZPOCZĘLIŚMY" oraz "CZYNY NIE SŁOWA", specjalnie zwracam uwagę na chytre użycie słowa "RAZEM".
okazało się, że ludziska nie zaakceptowali tego sposobu inwestowania bez konsultacji społecznych, nie chcieli brać odpowiedzialności za nieprzemyślane decyzje władzy, zdecydowanie wolą "obiecanki cacanki bez pokrycia", dlatego EB przegrał w tych wyborach. 
W imieniu  “Myslacych blogowiczow”  propozycje zmian godzin urzedowania uwazamy za trafna! Jednakze naprawa calego systemu pracy urzedu jak rowniez przeorania mentalmosci urzednikow tz.Pretorianow Bogaczyka & Kmicika to praca, harowa (czy aby nie syzyfowa?)  to dwanascie lat  zaniedban do nadrobienia! Wznosimy toast za pomyslnosc i zyczymy “konskiego zdrowia” za Pana pomyslnosc  Panie Burmistrzu . Na ZDROWIE!

Wyświetlanie Gratulacje I.jpg

komentarz do posta "komentarz do posta "List pozegnalny""

decyzji o przejściu na emeryturę WÓDZ nie podejmował samodzielnie, brakowało mu odwagi i tzw. KLASY, decyzja o wysłaniu miłościwie nam panującego na emeryturę zapadła wolą ludu poddanego przy URNIE wyborczej, taka jest prawda. 

komentarz do posta "komentarz do posta "List pozegnalny""

w poprzednich wyborach kandydat na burmistrza EB obiecywał liczne inwestycje, które zrealizuje z inwestorami, których miał bez liku, a to "kolejka do Szczawnicy", a to " wyciąg na Kicarz", a to "wyciąg na Eliaszówkę" itp. były to obietnice bez pokrycia, które pozwalały wygrywać wybory.

w tych wyborach AD 2014 on sam i jego sztab wyborczy przyjęli odmienny sposób prowadzenia agitacji i zachęcania do głosowania na EB, przerzucili odpowiedzialność za nietrafione inwestycje na wyborców, mieszkańców głosząc wszędzie hasła: "DOKOŃCZMY TO CO RAZEM ROZPOCZĘLIŚMY" oraz "CZYNY NIE SŁOWA", specjalnie zwracam uwagę na chytre użycie słowa "RAZEM".
okazało się, że ludziska nie zaakceptowali tego sposobu inwestowania bez konsultacji społecznych, nie chcieli brać odpowiedzialności za nieprzemyślane decyzje władzy, zdecydowanie wolą "obiecanki cacanki bez pokrycia", dlatego EB przegrał w tych wyborach. 

Info-Plotki

Piwniczna-Info celuje w publikowaniu przedruków z innych publikatorów oraz tyleż złośliwych, co nieprawdziwych  informacji. Wyssane z  brudnego palca info. mający charakter pomówień  dotyczą osób, których zachowanie w sposób zdecydowany odbiega od przyjętych przez tzw. elyty  /to nie błąd!- tak właśnie nazywana jest ta kategoria ludzi/  norm. Z tegoż portalu właśnie dowiedzieliśmy się,że Myślący  zmienił właściciela. Żałujemy, że my na ten temat wiedzy nijakiej nie mamy, i w dalszym ciągu uważamy ,że Justyna D. nie ma do tego bloga żadnego prawa, oprócz tego, które ma każdy Myślący Piwniczanin.

Zapowiedziane były zmiany.  Zwracam uwagę na jedną, czyniącą bloga bardziej uporządkowanym. Przesyłane przez Państwa komentarze  nie są przenoszone na "tablicę". Teraz wystarczy  kliknąć na słowo "komentarz"  znajdujący sie pod postem, a pokażą się komentarze przesłane przez forumowiczów.

Pozdrawiamy,
 czytajcie jeśli chcecie,
 piszcie, kiedy chcecie coś powiedzieć.
Admin.

sobota, 13 grudnia 2014

Po sesji

No, no!... Ci nowi Radni poczynają sobie całkiem dobrze!  Widać,że nie będą chodzić "na pasku" Burmistrza. Pierwszą sprawą, która na pewno nie była miłą, stało się obniżenie burmistrzowskiej pensji.
Poprzednik zarabiał o około 300-400 złotych mniej, niż prezydent - znacznie przecież większego i zamożniejszego - Nowego Sącza. W obecnej kadencji w Nowym Sączu pensje włodarza podniesiono do możliwie najwyższej, a u nas postąpiono najdokładniej odwrotnie: pensja jest niższa, od tej, którą miał poprzednik. Burmistrz, chcąc dostać więcej, musi  na to zapracować.  Decyzja taka jest tym bardziej słuszna, że tajemnicą Poliszynela jest stan zadłużenia gminy. Wydatki trzeba ciąć! no to zaczynają się cięcia...
     Pan Burmistrz pochylił się nad ciężkim losem urzędników, którzy nie mają odpowiedniego miejsca do spożywania posiłków. Ciekawe co zrobi głodomorami, których jedynym zajęciem w magistracie jest właśnie jedzenie. Przecie oni nie będą mieli czasu na chwilę odpoczynku przy swoim własnym biurku... No i niech się Burmistrzowi nie wydaje,że będzie mógł mieć na to jakiś wpływ. Taki delikwent przyniesie zaświadczenie lekarskie, że całodzienne przeżuwanie wymaga jego stan zdrowia.
     Urzędnicy dowiedzieli się,że mają kredyt zaufania, zwolnień nie będzie, będzie przyglądanie się i odejmowanie punktów od szóstki, którą w tej chwili ma każdy. Nie wiem dlaczego każdy ma ową szóstkę, bo pani Skarbnik winna mieć tylko tróję, i to na dodatek "na szynach", a kilkoro innych urzędników notę nieco wyższą, ale na pewno nie szóstkę.
I to nie jest nasz wymysł, nasza -maluczkich - złośliwość. My opieramy się  wynikach kontroli RIO, gdzie czarno na białym stoi,że praca wyszczególnionych tam osób jest niezadowalająca. Niektóre z tych zaleceń nie mają większego znaczenia, jest jednak bardzo dużo takich, które zdecydowanie ograniczają  nasze zaufanie do  celowości, sposobu wydawania naszych pieniędzy. To właśnie Skarbnik ma stać na straży pieniędzy, a nie ułatwiać ich bezsensowne wydawanie. To Skarbnik ma obowiązek rzetelnego  wyjaśnienia jakie będą faktyczne prognozy finansowe. Do tego czasu Skarbnik zawyżała dochody, nie ujmowała koniecznych wydatków, i bilans wychodził na - mniej więcej- zero.
Być może Burmistrz nie ma jeszcze wiedzy, gdzie najszybciej może znaleźć  rzetelne odpowiedzi na  pytania co i jak dalej robić, by szybko i skutecznie rozwiązać problemy,które nas czekają.
A niedługo przyjdzie uchwalić budżet,czyli czas nagli. 

czwartek, 11 grudnia 2014

komentarz do posta "List pozegnalny"

W pożegnalnym liście "rozpaczy" naszego Wodza do poddanych czytamy:

"Jestem szczęśliwy, gdy.................."
"Z satysfakcją spoglądam na turystów.................."
"Jestem świadom, że przed Nami daleka i ciężka droga..........,która wiedzie do szczęścia każdego z nas........."
Wódz cytując słowa Św, J.P.II zapewnia, że "Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro".......... i jak tylko Go wybierzemy to sprawi, że każdy następny dzień będzie lepszy od poprzedniego.
"Zwracam się z prośbą do..... by słowa przerodziły się w czyny " tylko zagłosujcie na mnie 30 listopada 2014r.

Drogi "wodzuniu" dziękujemy Ci za te słowa otuchy, będzie nam Ciebie bardzo brakować, przeszedłeś na zasłużenie wypracowaną "ciężką pracą" emeryturę.
TLP- (czytaj:twój lud poddany)

komentarz do posta "komentarz do posta "Jak wykorzystac doswiadczone k..."

Na tym blogu juz poruszalismy sprawe Domu Kultury, nagrod i calej historii z tym zwiazanej, moze Admin odswiezy sprawe?
hmmm?

komentarz do posta "Jak wykorzystac doswiadczone kadry !"

A kto wziął te nagrody?

środa, 10 grudnia 2014

czyzby??

czyzby na blogu przesilenie? moze czas na nowa formule?
Panie aDMINIE?

Zmiany

Szanowni Państwo,

na stronie głównej nastąpi mala zmiana, już nie będzie się wyświetlać lista postów i komentarzy jak to miało miejsce dotychczas.
Aby odnaleźć interesujące Państwa wpisy zmuszeni jesteśmy odesłać Was do kolumny po prawej stronie, tam gdzie znajduje się chronologiczna lista z archiwum bloga, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu ...
 
Jednocześnie pragniemy poinformować ze trwają prace nad zmiana obecnej formuły, w związku z tym blog może zmienić nieco swój wygląd, a nawet adres, ale nazwy raczej nigdy, ponieważ ciągle jesteśmy "Myślący Piwniczanie" 


Admin 

komentarz do posta "Trybuna dla ludu !"

ale wysiłek - jak myślący mają takie problemy że mebel nie taki to sorry ale chyba gminę pomyliłem - nie boli cię głowa?

wtorek, 9 grudnia 2014